Публично-частно партньорство

Цел на програмата:

* Улесняване сътрудничеството между публичния и частния сектор чрез финансиране на инвестиционни проекти на публично-частни дружества, създаващи конкурентни стоки, продукти и услуги в съответствие с обществения интерес, водещи до увеличаване ефективността и прозрачността на управление на публичните разходи.

* Oсигуряване финансиране на проекти по предприсъединителните и структурни фондове на ЕС

Кой отговаря на условията за кандидатстване?

Публично-частни проекти, разработени от малки и средни предприятия (по критериите на закона за МСП) и общини с над 10 000 души население.

Проекти се приемат за разглеждане след предварителен подбор и тест, осъществяван от експерти и консултанти на банката.

Какви инвестиции отговарят на условията за финансиране?

Всяка обществено полезна, икономически ефективна и екосъобразна инвестиция на територията на съответната община, осъществявана от публично-частни дружества във всички стопански отрасли и сектори, произвеждащи социален и обществен ефект.

Размер на кредитите

Минималният размер на всеки кредит е 250 000 лева.

Собствено участие на кредитоискателя

Размерът на собственото участие на кредитоискателя трябва да бъде минимум

25 % от стойността на финансираната инвестиция (без ДДС).

Условия по кредитите

Срок - от 4 до 10 години.

Гратисен период до 3 години.

Лихва - съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията.

Лихвата по кредита се дължи ежемесечно.

Погасяването на главницата започва след гратисния период и се договоря индивидуално с всеки кредитополучател.

Обезпечение

Обезпечението е в съответствие с банковата нормативна уредба.

При определени условия банката отпуска кредита при облекчени изисквания за обезпечение (до 85% от сумата на кредита) благодарение на гаранция, издадена от Европейския Инвестиционен Фонд по многогодишната програма за малки и средни предприятия на Европейската общност.

За обезпечение на кредита се приемат и активи - предмет на инвестиционния проект.